FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

InZicht

Hieronder vindt u informatie over het consortium dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Het consortium

Voor dit onderzoek slaan drie gerenommeerde onderzoeksbureaus (CINOP-ecbo, ROA en Etil) de handen ineen. In het verleden heeft CINOP vaker succesvol projecten rondom het thema laaggeletterdheid uitgevoerd in samenwerking met ROA en Etil. Elk onderzoeksbureau heeft zijn unieke expertise, waardoor ze elkaar versterken. De kracht van CINOP-ecbo ligt met name in de kwalitatieve onderzoeksmethodiek, project- en procesbegeleiding van projecten met meerdere partijen en afstemming met een breed netwerk van onderwijsorganisaties en -professionals. CINOP-ecbo heeft ook veel inhoudelijke kennis van laaggeletterdheid. ROA is vooral sterk in het analyseren van grootschalige databestanden (o.a. registerdata uit het CBS). Tot slot benutten we de kwaliteit van Etil voor het op een zo toegankelijke en overzichtelijk presenteren van de opbrengsten (in de vorm van factsheets, infographics en dashboards).

Stichting CINOP-ecbo

Stichting CINOP-ecbo is het expertisecentrum voor onderzoek naar en oplossingen voor vraagstukken op de thema’s flexibel onderwijs, professionalisering en een leven lang leren. Met een team van ervaren en gepromoveerde onderzoekers en experts op het gebied van onderwijs maken wij onderzoek toegankelijk en toepasbaar voor de praktijk. Dat doen wij door vraagstukken van onze opdrachtgevers, zoals overheid en onderwijsinstellingen, om te zetten in oplossingen met impact. Samen met opdrachtgevers en externe kennispartners verheldert CINOP-ecbo vraagstukken die raken aan scholing en leven lang leren in diverse sectoren, zoals het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het bedrijfsleven. Daarvoor gebruiken we diverse onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwalitatief als kwantitatief. We zijn thuis in (beleids)monitoring en evaluatie, literatuur- en pilotstudies, focusgroepen en interviews, enquête- en surveyonderzoek en het analyseren van (grootschalige) databases.
CINOP-ecbo heeft veel kennis in huis op het gebied van de basisvaardigheden (taal-, rekenen- en digitale vaardigheden), de aanpak van laaggeletterdheid, inburgering en (digitale) inclusie. We hebben een aantal projecten uitgevoerd over laaggeletterdheid in verschillende gemeenten (o.a. in Den Haag, Rotterdam, Breda), laaggeletterdheid binnen het sociaal domein en digitale vaardigheden. Daarnaast hebben we gemeenten begeleid bij de aanpak van laaggeletterdheid door de effectieve interventies. Verder werken wij mee aan een nieuwe methodiek om laaggeletterden te werven (KLASSE!) en hebben samen met oefenen.nl een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).

ROA

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is een onderzoeksinstituut van de Maastricht University School of Business and Economics, opgericht in 1986. Het overkoepelende onderzoeksthema van ROA is de verwerving en verlies van menselijk kapitaal gedurende de levensloop in relatie tot de dynamiek op de arbeidsmarkt. ROA streeft naar wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau met een sterke beleidsimpact. Deze dubbele missie wordt nagestreefd in alle onderzoeksprojecten, ongeacht het type financiering (fundamenteel onderzoek of contractonderzoek). ROA ontvangt financiering van wetenschappelijke fondsen (bijvoorbeeld NRO, NWO, NETSPAR, ORA, H2020), evenals van nationale en internationale autoriteiten (ministeries, Europese Commissie, OESO) en verschillende andere organisaties zoals opleidingsfondsen, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

Etil research group

Etil biedt houvast in een wereld die structureel in verandering is. Te midden van een enorme hoeveelheid aan data en informatie brengen wij helderheid, inzicht en bieden wij perspectief. De vraag van onze opdrachtgever is daarbij begin- en eindpunt. Opdrachtgevers willen weten hoe het zit, zodat ze beslissingen kunnen nemen. Wij voorzien opdrachtgevers van de meest actuele informatie, onafhankelijk, deskundig, integer.

Onze opdrachtgevers kennen ons als een innovatief onderzoeksbureau met een compleet profiel en een grote mate van betrokkenheid. Op die manier komen onze kwaliteiten op het gebied van onderzoek, advies en communicatie maximaal ten goede aan de opdrachtgevers en hun projecten. We zijn georganiseerd rond de brede levensterreinen van wonen, leren en werken. We hebben drie teams met elk hun eigen expertisegebied: arbeidsmarkt & onderwijs, ruimtelijke economie & vastgoed, research & marketing.

Specifiek op Arbeidsmarkt & Onderwijs heeft Etil veel ervaring met het vertalen van inzichten uit beleidsonderzoek naar relevante regionale niveaus, en met het gebruiksvriendelijk aanbieden van informatieproducten aan beslissers en beleidsmakers via interactieve, online dashboards. Zie bijvoorbeeld www.arbeidsmarktinzicht.nl.

Met betrekking tot laaggeletterdheid, heeft Etil expertise opgedaan door samen met CINOP en ROA een eerdere onderzoeksopdracht binnen dit thema  uit te voeren, in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Enschede (2015 – 2016). Etil had hierbij de lead in het vertalen van de onderzoeksuitkomsten naar bruikbare dashboards op het niveau van de gemeenten.

 

 

POWERED BY

powered by